Díjazott demonstrátori státusz

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A DE legkiválóbb hallgatói díjazott ill. nem díjazott egyetemi demonstrátori megbízással, melyet a Tudományos Diákköri Tanács javaslata alapján az Oktatási Bizottság ítél oda, bevonhatók a DE Orvos- és Egészségtudományi Centrumban folyó oktató munkába. A demonstrátori ösztöndíj célja a jól tanuló, sikeres TDK és oktató munkát folytató hallgatók elismerése.

A díjazott demonstrátorok száma nem haladhatja meg a DE OEC 3-6. éves hallgatóinak létszámának 4 %-át (amennyiben erről más értelmű döntés nem születik).

A demonstrátori ösztöndíjra a pályázatot a dékán hirdeti meg.  Demonstrátori ösztöndíjra pályázhat a Debreceni Egyetem minden hallgatója, aki a DE OEC valamely klinikáján vagy intézetében demonstrátori tevékenységet végez.  A pályázatok beadásának határideje nem lehet a félévet legkésőbb kezdő évfolyam (a VI. év kivételével) első oktatási hetének a vége előtt. A pályázatok elbírálása félévente történik. Az első szemeszterben beadott pályázatokat a második szemeszter elején minden esetben meg kell újítani.  Amennyiben a hallgató külföldi tartózkodása vagy más ok miatt nem tud eleget tenni oktatási kötelezettségeinek, köteles a demonstrátori ösztöndíjról írásban lemondani.

A demonstrátori megbízások odaítélése minden szemeszter elején egy félévre történik.  A TDT a beérkezett pályázatokat rangsorolja.  A rangsor alapján a TDT az egyes pályázatok esetében díjazott vagy nem díjazott demonstrátorságra tesz javaslatot, vagy nem javasolja a demonstrátori státusz odaítélését.  A díjazott és nem díjazott demonstrátori státusz feltétele az, hogy a demonstrátor szemeszterenként legalább 15 órát oktasson. A nem díjazott demonstrátori státusz feltétele 2-6. éves hallgatóknak legalább 4,0-es tanulmányi átlag (az utolsó két félév, hatodéven az 5. év két félévének átlagolt átlaga). A díjazott demonstrátori státusz feltétele korábban nem díjazott demonstrátori státuszban oktatott minimum 1 félév, valamint 3-4. éves hallgatóknak a legalább 4,0-es, 5-6. éves hallgatóknak legalább 4,5-ös tanulmányi átlag (az utolsó két félév, hatodéven az 5. év két félévének átlagolt átlaga).  A demonstrátori ösztöndíj kifizetése a Tanulmányi Osztályon keresztül történik ösztöndíj formájában.  Az a hallgató, aki sem díjazott, sem díjtalan demonstrátori státusszal nem rendelkezik, szintén folytathat oktatási tevékenységet, ami azonban nem jár egyetemi demonstrátori státusszal.  Ennek esetleges anyagi elismeréséről az intézet vagy klinika dönt, ahol a hallgató oktat.

A demonstrátori ösztöndíjra beadott pályázatnak tartalmaznia kell a szaktárgyi vizsgák eredményét, az előző két szemeszter (VI. év esetén az V. év két szemeszterének) tanulmányi átlagát, a TDK tevékenység idejét, a TDK-s eredmények rövid összefoglalását, beleértve a korábbi demonstrátori megbízatást, megjelölve, hogy az díjazott vagy nem díjazott tevékenység volt-e.

A pályázatokat a dékánnak címezve a pályázati kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány felhasználásával azon Intézethez vagy Klinikához kell benyújtani, amelyikben a hallgató demonstrátori tevékenységet kíván folytatni. Az Intézet vagy Klinika igazgatója a pályázatokat rangsorolja, s rajtuk a javasolt megbízás jellegét (mely csoportok, heti hány órában, hány héten át történő oktatása, egyéb feladatok) feltünteti. A pályázatokat az Intézet vagy Klinika a Dékáni Hivatalba juttatja el, ahonnan azokat véleményezésre a TDT-hez kell továbbítani.

A TDTE a pályázatok tartalmát a Tanulmányi Osztállyal ellenőrizteti, és a feltételeknek megfelelő pályázatokat a TDK tevékenység és az oktatómunka alapján rangsorolja. A javaslat alapján az Oktatási Bizottság hoz végleges döntést.

Az egy főre jutó átlagos demonstrátori díj összegét a DE OEC mindenkori költségvetése szabja meg. Kifizetése a tárgyhónapban, a többi hallgatói járandósággal együtt történik.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program