Tudományos Diákköri Ösztöndíj

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A DE legkiválóbb hallgatói nem díjazott egyetemi demonstrátori megbízással, melyet a Tudományos Diákköri Tanács javaslata alapján az Oktatási Bizottság ítél oda, bevonhatók a DE Orvos- és Egészségtudományi Centrumban folyó oktató munkába. A demonstrátori rendszer célja a jól tanuló, sikeres TDK és oktató munkát folytató hallgatók elismerése. Sikeres tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori aktivitás és kiemelkedő tanulmányi eredmény alapján a TDT javaslata alapján az Oktatási Bizottság Tudományos Diákköri Ösztöndíj adományozásáról is dönt.

A Tudományos Diákköri Ösztöndíjban részesülők száma nem haladhatja meg a DE OEC 3-6. éves hallgatóinak létszámának 4%-át (amennyiben erről más értelmű döntés nem születik).

A Tudományos Diákköri Ösztöndíjra a pályázatot a dékán hirdeti meg. Tudományos Diákköri Ösztöndíjra pályázhat a Debreceni Egyetem minden hallgatója, aki a DE OEC valamely klinikáján vagy intézetében demonstrátori tevékenységet végez. A pályázatok beadásának határideje nem lehet a szemesztert legkésőbb kezdő évfolyam (a VI. év kivételével) első oktatási hetének a vége előtt. A pályázatok elbírálása szemeszterenként történik. Az első szemeszterben beadott pályázatokat a második szemeszter elején minden esetben meg kell újítani. Amennyiben a hallgató külföldi tartózkodása vagy más ok miatt nem tud eleget tennioktatási kötelezettségeinek, köteles a Tudományos Diákköri Ösztöndíjról írásban lemondani.

A Tudományos Diákköri Ösztöndíj és a nem díjazott demonstrátori státusz odaítélése minden szemeszter elején egy szemeszterre történik. A TDT a beérkezett pályázatokat rangsorolja. A rangsor alapján a TDT az egyes pályázatok esetében nem díjazott demonstrátorságra tesz javaslatot, vagy nem javasolja a demonstrátori státusz odaítélését. A nem díjazott demonstrátori státusz feltétele az, hogy a demonstrátor szemeszterenként legalább 15 órát oktasson. A nem díjazott demonstrátori státusz további feltétele 2-6. éves hallgatóknak a legalább 4,0-es tanulmányi átlag (az utolsó két félév, hatodéven az 5. év két félévének átlagolt átlaga). A Tudományos Diákköri Ösztöndíj feltétele a korábban nem díjazott demonstrátori státuszban oktatott minimum 1 szemeszter, valamint 3.-4. éves hallgatóknak a legalább 4,0-es, 5-6. éves hallgatóknak legalább 4,5-ös tanulmányi átlag (az utolsó két félév, hatodéven az 5. év két félévének átlagolt átlaga). A Tudományos Diákköri Ösztöndíj kifizetése a Tanulmányi Osztályon keresztül történik ösztöndíj formájában. Az a hallgató, aki sem díjtalan demonstrátori státusszal sem Tudományos Diákköri Ösztöndíjjal nem rendelkezik, szintén folytathat oktatási tevékenységet, ami azonban nem jár egyetemi demonstrátori státusszal. Ennek esetleges anyagi elismeréséről az intézet vagy klinika dönt, ahol a hallgató oktat.

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell a szaktárgyi vizsgák eredményét, az előző két szemeszter (VI. év esetén az V. év két szemeszterének) tanulmányi átlagát, a TDK tevékenység idejét, a TDK-s eredmények rövid összefoglalását, beleértve a korábbi demonstrátori megbízatást. A pályázat benyújtásához a TDT honlapjáról letölthető űrlapot biztosít.

A pályázatokat a dékánnak címezve a pályázati kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány felhasználásával azon Intézethez vagy Klinikához kell benyújtani, amelyikben a hallgató demonstrátori tevékenységet kíván folytatni. Az Intézet vagy Klinika igazgatója a pályázatokat rangsorolja, s rajtuk a javasolt megbízás jellegét (mely csoportok, heti hány órában, hány héten át történő oktatása, egyéb feladatok) feltünteti. A pályázatokat az Intézet vagy Klinika a Dékáni Hivatalba juttatja el, ahonnan azokat véleményezésre a TDT-hez kell továbbítani.

A TDTE a pályázatok tartalmát a Tanulmányi Osztállyal ellenőrizteti, és a feltételeknek megfelelő pályázatokat a TDK tevékenység és az oktatómunka alapján rangsorolja. A javaslat alapján az Oktatási Bizottság hoz végleges döntést.

A Tudományos Diákköri Ösztöndíj összegét a DE OEC mindenkori költségvetése szabja meg. Kifizetése a tárgyhónapban, a többi hallgatói járandósággal együtt történik. A 2009/2010. tanévben az ösztöndíj havi összege 7500 Ft. 

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program